+86-21-58386189, 58386176

تعمیر و نگهداری چرخ و بهره برداری ایمنی فنی


فهرست بهای خاص تعمیر و نگهداری خط و ابنیه راه آهن

فهرست بهای خاص نگهداری و تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن ..... کیفی وضعیت خط خطرناک بوده و ایمنی سیر و حرکت بسیار پایین است (خطوط غیرقابل بهره برداری).

دریافت قیمت

ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﻬﺪاري وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧ - دانشگاه علوم پزشکی زنجان

ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ردﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﻮد ... ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﻛﻮر زﻣﺎﻧﻲ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري،ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ .... اﻳﻤﻨﻲ، ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر .... ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ، ﺗﺼﺎدف ﺧﻮدرو در اﺛﺮ ﺗﻘﺼﻴﺮ راﻧﻨﺪه ﺧﻮدرو دوﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ،...

دریافت قیمت

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ و راﻫﺴﺎزي ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت از ﯿﺎ

31 دسامبر 2011 ... ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺧﻮدﮔﺮدان ﺑﺎ ﭼﺮخ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﯾﺎ زﻧﺠﯿﺮي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ادوات ﻋﻘﺐ ﯾﺎ ﺟﻠﻮ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ... ﻧﮕﻬﺪاري. : ﺷﺨﺼﯽ. اﺳﺖ. داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ. ﮐﻪ. ﺑﻪ. ﺗﻌﻤﯿﺮ. وﻧﮕﻬﺪاري. ﻣﺎﺷﯿﻦ. آﻻت .... ﺑﺎزدﯾﺪ روزاﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ از واﺣﺪ...

دریافت قیمت

توصیه های ایمنی برای متصدیان ترافیک - مرکز تحقیقات راه آهن

علی رضا رضایی برونویراستار فنی: ناصر مجیدی فردویراستار ..... عملیات مانور، تدارک و تجهیز قطارها، انجام تعمیرات موردی،. س وار و پیاده شدن ..... بهره برداری )به منظور اطالع رس انی به مراجع تصمیم ساز و. ب( ... تخطی از س رعت مجاز و مطمئنه، تیزی لبه ی چرخ واگن ها، ..... درصورتی که طراحی، ساخت و نگهداری آنها با درنظرگرفتن.

دریافت قیمت

ایمنی معادن

بهره برداری و استخراج معدن است که در قانون معادن و آیین نامه اجرایی قانون معادن ... یک نفر مسئول ایمنی ضروری است، اما این مسئولیت را می توان به مسئول فنی واگذار کرد ..... چرخ دهنده و امثال آن و همچنین قسمت هایی از ماشین ها که امکان ایجاد سانحه برای .... ماده ۱۸۴ در موقع نصب، تعویض و یا تعمیر وسایل نگهداری باید احتیاطهای لازم برای.

دریافت قیمت

ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و راﻫﻨﻤﺎي ﻫﺎي آﺑﻲ ﺳﺪﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻧﻴﺮوﮔ

ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻴﺮوﮔﺎه. ﻫﺎ. ي آﺑﻲ ﺳﺪﻫﺎي ﺑﺰرگ. » را ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﻓﻨـﻲ اﺟﺮاﻳـﻲ ..... ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻛﻠﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات در زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ واﺣﺪ ..... ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﻳﺎ ﺿﺮﺑﻪ، ﭼﺮخ ﺗﻮرﺑﻴﻦ را ﻣﻲ.

دریافت قیمت

مسئول بهره برداری و نگهداری شبکه - شرکت آب و فاضلاب استان البرز

مسئول فنی ماشین آلات · مدیر امور بازرگانی · مدیر امور اداری · کمک کارشناس .... اقتصاد مهندسی; آشنایی با تجهیزات ایمنی و بهداشتی در تاسیسات آب و فاضلاب ... آب و فاضلاب; بهره برداری و نگهداری خطوط و کانالهای انتقال، مخازن و شبکه های توزیع; تاسیسات الکتریکی و مکانیکی آب و فاضلاب; تعمیرات خطوط انتقال و شبکه های آبرسانی...

دریافت قیمت

ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار 1394

ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻮد ﺑﺮداري. ، ﺗﺨﺮﯾﺐ و. ﻓﻀﺎ ... ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت. ﺣﻔﺎﻇﺖ. ﻓﻨﯽ. و. ﺑﮭﺪاﺷﺖ. ﮐﺎر. ٥. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ. (. HSE-MS. ) 58 ... ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري؛. •. اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه. وري از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﻦ. ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ...... ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري را ﺑﻪ .... ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪن ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه. (. ﺑﯿﻦ. دو ﭼﺮخ. دﻧﺪه درﮔﯿﺮ. ﺑﺎ ﻫﻢ، ﭼﺮخ و زﻧﺠﯿﺮ ﯾﺎ ﻏﻠﺘﮏ. ﻫﺎي دوار. ).

دریافت قیمت

اصول ايمني و نگهداري و بهره برداري از تجهيزات - بندر امام خمینی

اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺗﺠﻬﯿﺰات ... ﺳﻬﯿﻞ ﺻﺪﯾﻖ زاده. ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎﻗﺮ ﺧﺎﻧﯽ. رﺋﯿﺲ اداره ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺠﻬﯿﺰات درﯾﺎﯾﯽ. ﻣﻌﺎون. ﻓﻨﯽ و ..... اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﻒ ﺗﺮاك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ ﺻﻨﻌﺘﯽ.

دریافت قیمت

ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار 1394

ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻮد ﺑﺮداري. ، ﺗﺨﺮﯾﺐ و. ﻓﻀﺎ ... ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت. ﺣﻔﺎﻇﺖ. ﻓﻨﯽ. و. ﺑﮭﺪاﺷﺖ. ﮐﺎر. ٥. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ. (. HSE-MS. ) 58 ... ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري؛. •. اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه. وري از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﻦ. ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ...... ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري را ﺑﻪ .... ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪن ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه. (. ﺑﯿﻦ. دو ﭼﺮخ. دﻧﺪه درﮔﯿﺮ. ﺑﺎ ﻫﻢ، ﭼﺮخ و زﻧﺠﯿﺮ ﯾﺎ ﻏﻠﺘﮏ. ﻫﺎي دوار. ).

دریافت قیمت

شناسنامة فنی ماشین آالت و تجهیزات معدن

شناسنامه فني و كاردكس ها جزء عوامل اصلي كنترل درعمليات سرويس و نگهداري ... استخراج و بهره برداري بهينه از معدن مي گردد. ... آالت و تجهيزاتي كه وارد يك كارگاه معدني مي شوند بايد توسط واحد تعمير و نگهداري مورد ... لودر چرخ الستيكی ... نكات ایمنی.

دریافت قیمت

Page 1 ﺁﻻﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ 8 ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻨ

ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ. ﺁﻻﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ. ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ. ﺷﺨﺼﻲ ﺍﺳﺖ .... ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ. ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻳﺎ.

دریافت قیمت

شناسنامة فنی ماشین آالت و تجهیزات معدن

شناسنامه فني و كاردكس ها جزء عوامل اصلي كنترل درعمليات سرويس و نگهداري ... استخراج و بهره برداري بهينه از معدن مي گردد. ... آالت و تجهيزاتي كه وارد يك كارگاه معدني مي شوند بايد توسط واحد تعمير و نگهداري مورد ... لودر چرخ الستيكی ... نكات ایمنی.

دریافت قیمت

1396 يد IGS-I-GN-008(0) دستورالعمل بازرسي ليفتراك Lift Truck

چرخ عقب منتقل مي گردد. و به همين علت ... سﻼمت ليفتراك و مجموعه نكاﺗي كه بازرسين فني در انجام بازرسي. هاي. خريد و. ادواري. بايد ... -ANSI B56.1 (2012): Safety standard for low lift and high lift trucks ..... هاي دوره اي مندرج در اين دستورالعمل در زمان بهره برداري ﺗجهيز انجام. مي گر. دد .... قبل از ﺗاييد مدارك بازرسي و ﺗعمير و نگهداري نبايد. آزمون.

دریافت قیمت

ﺎﻨ ﯽ ا ﻦ ئآ ی آ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﺼﺐ , ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ , ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ... ﺗﻌﻤﻴﺮ. , ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ. ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﺩ. ﻣﺎﺩﻩ. 6. : ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺁﻫﻨﮕﺮﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ...

دریافت قیمت

توصیه های ایمنی برای متصدیان ترافیک - مرکز تحقیقات راه آهن

علی رضا رضایی برونویراستار فنی: ناصر مجیدی فردویراستار ..... عملیات مانور، تدارک و تجهیز قطارها، انجام تعمیرات موردی،. س وار و پیاده شدن ..... بهره برداری )به منظور اطالع رس انی به مراجع تصمیم ساز و. ب( ... تخطی از س رعت مجاز و مطمئنه، تیزی لبه ی چرخ واگن ها، ..... درصورتی که طراحی، ساخت و نگهداری آنها با درنظرگرفتن.

دریافت قیمت

Page 1 ﺁﻻﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ 8 ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻨ

ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ. ﺁﻻﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ. ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ. ﺷﺨﺼﻲ ﺍﺳﺖ .... ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ. ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻳﺎ.

دریافت قیمت

ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﺑﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺮ ﻗﻄﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺘﺎر ﺳﺎﻳﺸﻲ

ﻃﺮف واﮔﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻤﻴﺮ. و ﻧﮕﻬﺪاري ﭼﺮخ. ﻫﺎ اﻓﺰوده اﺳﺖ . ﺗﺎﻛﻨﻮن. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ. ﻧﺮخ زﻳـﺎد ﺳـﺎﻳﺶ در. ﭼﺮخ ... ﺣﺬف ﻗﻮس. ﻫﺎي ﺗﻨﺪ، ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺧﻄـﻮط ﺑـﺎ ﻋﻤـﺮ ﺑـﺎﻻ و. ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮﻳﺪ ﻓﻮﻻد رﻳﻞ. ﻫﺎ و ﭼﺮخ ... ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در. ﻃﻮل ﺳﻴﺮ ﺑﻪ. ﻃﻮر. ﻣﺘﻨﺎوب. ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﭼﺮخ. ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﻮژي آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ... ﺑﺎزدﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮران ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑـﺰار. ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺮﻣﺎن...

دریافت قیمت

آیین نامه ایمنی در معادن

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري. : ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن و آﻳﻴﻦ. ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ آن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ. ﺷﻮد . -6. ﻣﻌﺪن. : ﺑﻪ. ﻣﺤﺪوده. اي اﻃﻼق ﻣﻲ .... ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ. ﻣﺤﻮل ﺷﻮد . ﻣﺎده. :2. ﻣﺴﺌﻮل اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺮ ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎ. ﻇﺮ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﻠﻴﺎت و اﻧﻄﺒﺎق دادن ﻣ. ﻌﺪن ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ..... ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎدل ﻧﺼﻒ ارﺗﻔﺎع ﻣﺤﻮر ﭼﺮخ. ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎرﺑﺮي .... ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد در ﺣﻴﻦ ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري. ﭼﺎه. ﻫﺎ. ﺑﺎﻳﺪ از.

دریافت قیمت

شاقول | گنجینه استاندارد های ایمنی و سرگرمی سازمان ملی استاندارد ایران

فراگیرترین مرجع تخصصی نظام فنی و اجرایی کشور-استاندارد های سازمان ملی ... 24, کالاهای مراقبت و استفاده کودک -نشیمنگاههای کودک در وسایل چرخ دار -الزامات ... 32, وسایل تفریحی شهربازی-قسمت 2-بهره برداری،نگهداری و تعمیرات, 8987-2, 1390...

دریافت قیمت

معاونت مهندسی و تعمیرات - شرکت بهره برداری از سد ، نیروگاه و شبکه ...

انجام عملیات مستمر تعمیر و نگهداری از قبیل بازرسی فنی ، تعمیــرات ، لایــروبی و تدارک مصالح و ماشیــن آلات ، تجهیزات ایمنی وحفاظتی وغیره به طوری که امکان بهره...

دریافت قیمت

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ و راﻫﺴﺎزي ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت از ﯿﺎ

31 دسامبر 2011 ... ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺧﻮدﮔﺮدان ﺑﺎ ﭼﺮخ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﯾﺎ زﻧﺠﯿﺮي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ادوات ﻋﻘﺐ ﯾﺎ ﺟﻠﻮ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ... ﻧﮕﻬﺪاري. : ﺷﺨﺼﯽ. اﺳﺖ. داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ. ﮐﻪ. ﺑﻪ. ﺗﻌﻤﯿﺮ. وﻧﮕﻬﺪاري. ﻣﺎﺷﯿﻦ. آﻻت .... ﺑﺎزدﯾﺪ روزاﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ از واﺣﺪ...

دریافت قیمت

ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺭﺍﻫﻬﺎ

اﯾﻤﻨﯽ. ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداری. ) ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰی ﮐﺸﻮر وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮی. ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر. ﻓﻨﯽ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش، ...... ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ... ﻋﻤﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی.

دریافت قیمت

معاونت مهندسی و تعمیرات - شرکت بهره برداری از سد ، نیروگاه و شبکه ...

انجام عملیات مستمر تعمیر و نگهداری از قبیل بازرسی فنی ، تعمیــرات ، لایــروبی و تدارک مصالح و ماشیــن آلات ، تجهیزات ایمنی وحفاظتی وغیره به طوری که امکان بهره...

دریافت قیمت

نکات ایمنی کار با جرثقیل - پرتال اطلاع رسانی سلامت، ایمنی و محیط

22 ژوئن 2017 ... نکات ایمنی کار با جرثقیل با پیشرفت صنعت به ویژه صنعت ساختمان ... 15) تمام چرخ دنده ها و سایر قسمت های انتقال دهنده باید دارای حفاظ و پوشش مناسب باشند. ... مشخصات فنی ساخت و نحوه بهره برداری و چگونگی تعمیر و نگهداری و...

دریافت قیمت

۷۲) تهیه سیستم تعمیر و نگهداري تاسيسات تجهيزات و ماشين آلات

ضوابط و ویژگیهای سیستم تعمیر و نگهداری تأسیسات، تجهیزات و ماشین آلات ... ۵- امکان تعریف تجهیزات و ماشین آلات و مشخصات عمومی و فنی مربوط و دستگاههای جانبی .... روشها، دستورالعملها و استانداردهای ایمنی در نصب، بهره برداری، نگهداری و تعمیر.

دریافت قیمت

ضوابط بهداشتي و ايمني پرسنل تصفيه خانه هاي فاضلاب - شرکت آب و ...

ﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ ﺷﻤﺎره. 5-3). ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ... ﺮه ﺑﺮداران ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر، ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ. ﻣﺤﯿﻄﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺳﻼﻣﺖ .... ﻫﺮ ﮐﺎر و ﻧﮕﻬﺪاری اﺑﺰار در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب، اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮕﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر ..... در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻠﺮزن و رﻓﻊ ﻧﺸﺖ ﮐﻠﺮ ﺣﺘﻤﺎً دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ...

دریافت قیمت

ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

ﻣﺘﺨﺼﺼﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻻﺯﻡ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ .... ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﺼﺐ ، ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ، ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ، ﺳﺮﻭﻳﺲ ، ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ..... ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭼﻬﺎﺭ ﭼﺮﺥ ﻭ ﺍﻫﺮﻡ ﺗﺮﺍﺯ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﻨﻨﺪﻩ.

دریافت قیمت

ایمنی و آتش نشانی - HSE وزارت نفت

فهرست دوره های گروه تخصصی HSE – ایمنی و آتش نشانی. شماره. عنوان دوره. ساعت .... NEBOSH - International technical Certificate in Oil. & Gas Operational .... تجهیزات حفاظت تنفسیا--تعمیر و نگهداری تجهیزات حفاظت تنفسی ۱-۵- ... بهره برداری، تعمیرات .... -۱-شامل ترمزها، فرمان ، فشار باد چرخ، چراغ ها، سوخت، روغن، آب،. برف پاک کن...

دریافت قیمت

بهین ریل - درباره ما

بهین ریل در سال 1370تاسیس و به ثبت رسید و با بهره گیری از منابع انسانی متخصص ... اعم اززيرسازي روسازي نگهداري بهره برداري تعميرات خط قطعات واگن لكوموتيووراهبري راه آهن ... نصب ، نگهداری و تعمیرات خطوط راه آهن; تعمیرات اساسی واگنهای باری; تعمیر و باز سازی انواع چرخ و محور; مشاوره و ارائه خدمات فنی در صنعت ریلی...

دریافت قیمت

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺍﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩی و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ، ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ و .... ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎ و ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺫی ﺻﻼﺡ، ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﺷﻮﻧﺪ .... ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭی، ﺩﺍﺭﺑﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺫی ..... ﭼﺮﺥ ﭼﺎﻩ، ﺩﻟﻮ، ﻃﻨﺎﺏ و ﻗﻼﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ.

دریافت قیمت

نکات ایمنی کار با جرثقیل - پرتال اطلاع رسانی سلامت، ایمنی و محیط

22 ژوئن 2017 ... نکات ایمنی کار با جرثقیل با پیشرفت صنعت به ویژه صنعت ساختمان ... 15) تمام چرخ دنده ها و سایر قسمت های انتقال دهنده باید دارای حفاظ و پوشش مناسب باشند. ... مشخصات فنی ساخت و نحوه بهره برداری و چگونگی تعمیر و نگهداری و...

دریافت قیمت

وزارت راه و شهرسازی > درباره > مقالات و انتشارات > انتشارات

3 سپتامبر 2016 ... آموزش پیشگیری از سوانح و رعایت اصول ایمنی در سیر و حركت ویژه روسای قطار ... الفبای چرخ واگن و لوكوموتیو; الكترونیك قطار; انتخاب هفتم روز شمار هفتمین دوره .... روشهای ساده نگهداری راه - راهنمای تعمیر و نگهداری راههای آسفالت شده، پلها و وسایل ... فنی واگنهای باری با سیستم روسی; شناسائی و طریقه بهره برداری از...

دریافت قیمت

ﺎﻨ ﯽ ا ﻦ ئآ ی آ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﺼﺐ , ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ , ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ... ﺗﻌﻤﻴﺮ. , ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ. ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﺩ. ﻣﺎﺩﻩ. 6. : ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺁﻫﻨﮕﺮﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ...

دریافت قیمت

ﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري از ﺑﻬﺮه راﻫﻨﻤﺎي آوري ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﺷﺒﻜﻪ

آب وزارت ﻧﻴﺮو در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ آب و آﺑﻔﺎ، ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ. « .... اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي. 81 .... ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ... ﭼﺮﺧ. ﻪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠ. ﻪ. اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي، اﺟﺮا، ﻛﻨﺘﺮل، و ا. ﺻ.

دریافت قیمت

ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

ﻣﺘﺨﺼﺼﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻻﺯﻡ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ .... ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﺼﺐ ، ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ، ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ، ﺳﺮﻭﻳﺲ ، ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ..... ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭼﻬﺎﺭ ﭼﺮﺥ ﻭ ﺍﻫﺮﻡ ﺗﺮﺍﺯ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﻨﻨﺪﻩ.

دریافت قیمت

رشته کاردانی فنی برق - تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی ...

تعریف و هدف: دوره کاردانی فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی دوره ای است که ... ابعاد فنی تعمیرات، نگهداری، نصب و بهره برداری انواع ماشین های الکتریکی میشود. ... بسیار ماشین های الکتریکی در صنعت باعث شده که گردش چرخ صنایع وابسته به ... د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی; ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و...

دریافت قیمت