+86-21-58386189, 58386176

مزایای استفاده از میله فرز فرز مدار باز


PDF Compressor - شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

۲) دستگاه ابزوربشن در ماشین های نساجی بخار استفاده دارد ... ۴۱- قیمت یکدستگاه فرز CNC اروپائی انگلیسی با قدمت ۳ سال و کورس ۷۰۰×۴۰۰×۴۰۰ میلیمتر چند...

دریافت قیمت

دانلود کتابچه راهنما - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

شیخ بهایی با ترسیم نقشه ای جامع شهرسازی مطابق با معماری شهرهای جدید، احداث چند رشته قنات، تقسیم ..... نام دستگاه به فارسی: ماشین فرز ..... خواص مکانیکی و مقاومت مصالح ...... جهت بررسی ساختار مواد سرامیکی و با وضوح و تفکیک باال استفاده می گردد. .... کانـال رو بـاز بـه طـول 12 متـر و عـرض 1 متـر و ارتفـاع 80 میلیمتـر بـا شـیب.

دریافت قیمت

اطلاعات بيشتر

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي وارده ﺑﻪ اﺑﺰار ﻓﺮز در ﺟﺮاﺣﯽ. اﺳﺘﺨﻮان و ...... ﻣﺼﺎرف ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از واﺳﻂ ﻫﺎي ﻫﭙﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ [. 1 - 9. [ ...... ﻫﺎ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻣﯿﻠﻪ راﻫﻨﻤﺎ، در ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﯿﻠﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﯾـﮏ ...... ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺪار ﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ ﻫﺎل ﮐﻪ از اﺷﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﮕﺮﺑـﺎ ﺧﺮوﺟـﯽ ﮐﻠﮑﺘـﻮر ﺑـﺎز اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ.

دریافت قیمت

دانلود کتاب جامع محصولات

ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺧﻮدرو ﻫﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮده و اﻣﻴﺪوار. اﺳﺖ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ... ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز روز واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨ. ﺪه ﺗﺠﻬﻴﺰات ..... SKB 650.34. 82. 35. ﺗﻴﻔﻮر. SKB 650.35. 82. اﺑﺰار ﻛﺎر ﺑﺮﻗﻲ. 1. ﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮز. SKB 700.01. 85. 2 ...... ﻣﺪار ﺑﺎز. -. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد. 51. دﻗﻴﻘﻪ. -. ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﺪن از ﺟﻨﺲ ﻧﻮﻣﻜﺲ.

دریافت قیمت

فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران

به صورت عملکرد غير خطی و یا ایجاد استهالک اجزای مدار شود؛ ... مهم ترین مزایای روش آناليز عنصری با استفاده از دستگاه اندازه گيری کربن و گوگرد، .... سراميکی با وزن مشخص ریخته شده و با استفاده از یک ميله نگهدارنده، .... اطمينان از باز کردن شير گاز هوای فشرده و اکسيژن به ...... با استفاده از فرز با پرتو یون 4سایت خاص TEM نمونه.

دریافت قیمت

مهندسی مکانیک - ماشین کاری

در صورتی که مدار تغذیه بوبین کنتاکتور قطع شود ،در اثر نیروی فنری که داخل کلید قرار دارد هسته متحرک دباره به حالت اول باز میگردد. مزایای استفاده از کنتاکتورکنتاکتورها نسبت به کلیدهای دستی صنعتی مزایایی به شرح .... قرار می گیرند میتوان ماشین تراش(ماشین چرخکاری)؛ماشین مته؛ماشین فرز و ماشین صفحه تراش را نام برد.

دریافت قیمت

ﻣﻜﺎﺗﺮوﻧﻴﻚ ﻛﺎر

در ﻣﺪارﻫﺎي ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪه و ﻧﺤﻮه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪار. 6 .... ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ، ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺗﺮاش و ﻓﺮز ..... آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف و ﻣﻜﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف. 3-19 ..... آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮر ﻣﻴﻜﺮو. ﺳﻮﻳ. ﻴﭻ اﻧـﻮاع آن. (. ﻛﻨﺘﺎﻛـﺖ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﺴﺘﻪ و ﻳـﺎ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎز. ) و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن ...... bar. 10. 55. ﻣﻴﺰ ﻛﺎر ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ. 56. واﺣﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ. Ρmax= 15 bar. 57. ﺷﻴﻠﻨﮓ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ. 10bar.

دریافت قیمت

کمپرسور هوا [ معرفی ابزار ] - آیچوب

2 مه 2014 ... دستگاهها و ابزارهای بادی از دیر باز در صنایع سنگین و مادر، معادن ، راه ... یک سیستم ساده ی استفاده ازابزار بادی با هوای فشرده شامل موارد ذیل می باشد: ... پرچ کن ، فرز انگشتی ، مهره پرچ کن ، منگنه بادی ، کف ساب ، مینی کف ... در بازار چیزی که مرسومه حجم مخزن ( بر حسب لیتر ) و فشار خروجی ( بر حسب bar یا psi ) هست .

دریافت قیمت

کلید های اتوماتیک |MCCB |آشنایی با ساختمان عملکرد و تنظیمات ...

هلدر روتراش · هلدر داخل تراش · کف تراش · فرز انگشتی · هلدر سوراخ کاری ... قطع جريان در مدار سه فاز عمداً توسط کليد اتوماتيک انجام می شود. ... فشار بر روی بازوی عمل کننده مورد استفاده قرار میگیرد و باعث باز شدن کنتاکت ها می شود . 5. ... انواع تریپ : ... یک کلید فشار تعبیه گردیده است که با فشردن این کلید ، میله تریپ دهنده تغییر...

دریافت قیمت

صفحه رسمی محمدتقی حمیدی بهشتی - دانشگاه تربیت مدرس

Comments on “Synchronization and anti-synchronization of new uncertain fractional-order modified unified chaotic systems via novel active pinning...

دریافت قیمت

اتو لوله (دستگاه جوش لوله) - مارتکالا

در فروشگاه ابزار مارتکالا میتوانید قیمت اتو لوله سبز توسن٬ آموزش کار با اتو لوله ... ترین کارخانه تولیدی کشور چین) 3 ماه گارانتی تعویض مدار در سراسر کشور.

دریافت قیمت

روغن کاری

جعبه دنده پیچ تراشی دارای مدار روغنکاری جداگانه ایست از این جعبه بعنوان مخزن روغن ... روغن بوسیله یک پمپ پیستونی (شکل 5 شماره 11) و با استفاده از یک بادامک تحویل ... پمپ از یک بادامک که نیز توسط میله بار تغذیه بحرکت در میآید دریافت میگردد. ... 2- تعمير انواع تجهيزات اندازه گيري از جمله خط كش ديجيتال –نمايشگر ديجيتال...

دریافت قیمت

آپارات - روش سیم پیچی موتور

سیم پیچی و کلاف پیچی نیمه اتوماتیک و اینسرت و جازنی سیم ساخت ناید. کادیران. 324 بازدید. -. 1 ماه پیش. 1:21. سیم پیچی و کلاف پیچی اتوماتیک...

دریافت قیمت

کتاب همراه هنرجو - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تنظیمات دستگاه ها. استفاده از محتوای کتاب همراه هنرجو در هنگام امتحان و ارزشیابی از تمامی دروس شایستگی ضروری است. ...... زده شود.(. انواع خطوط در نقشه کشی و کاربردهای آنها .... )انطباقات(، ابتدا عالمت انطباقی سوراخ و سپس میله نوشته. شود.) ...... از شعاع تیغه فرز بلندتر می باشد برای فزرکاری جای خار، شیارهای عمیق و همچنین شکاف ها.

دریافت قیمت

علل خرابی گیربکس پمپ های سان داین LMV 322 - مجتمع گاز پارس جنوبی

4 مارس 2017 ... در حقیقت تمامی منحنی عملکرد پمپ ها زمانی برای ما قابل استفاده خواهد بود ... سیل دابل سمت پمپ در حقیقت از انواع مکانیکال سیل های فیس به فیس ... فشار(برحسب bar ) و ... آنچه که مشخص است با ورود کاستیک به گیربکس خصوصیت بازی ... اصلاح نشیمنگاه تراست و ژورنال پدهای هوزینگ گیر بکس بروی دستگاه فرز

دریافت قیمت

بهترین نوع نرده ساختمان - سژین

نرده راه پله فضاهای باز و داخل خانه معمولا کاربردهای مشابهی دارند، زیرا هر دوی آنها راه پله را برای اشخاصی که از آنها استفاده می کنند، زیباتر و امن تر می کنند. در این مطلب قصد داریم درباره نرده چوبی، نرده فلزی، نرده آهنی، نرده استیل، مزایا، معایب و نکاتی که هنگام خرید آنها باید در نظر ... میله های نرده های آهنی معمولا سبک تر و ظریف تر هستند.

دریافت قیمت

ﺨﺮب ن ﻏﻴﺮﻣﺨ آزﻣﻮن ﮔﺮداﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ روش

اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺮداﺑﻲ ............................... .... . ...... ﻣﻴﻠﻪ. ﻫﺎ و ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﭘﺮوب. ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤـﻞ ﺗـﺮك. ﻫـﺎ،. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ...... اﻳﻦ ﺟﻮش ﺑﺪون ﺗﺎﺑﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻗﻮس ﺑﺎز اﺳﺖ و ﺑﺎ دود ﻛﻢ اﻳﺠـﺎد. ﻣﻲ. ﺷﻮد ...... در ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي ﻓﺮز ﻣﻴﺰ در ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت ﺣﺮﻛﺖ ﻛـﺮده. و اﺑﺰار ﻓﻘﻂ ..... وﻗﺘﻲ ﻓﻠﺰ ﺑﺎ آﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ ﻣﺪار وﺻﻞ ﺑﻮده و ﻓﺮاﻳﻨـﺪ را آﻧـﺪي ﻛـﺮدن ﻣـﻲ. ﻧﺎﻣﻨـﺪ.

دریافت قیمت

روزگاره تلخ - Blogfa

7_هنگام قطع برق،مدار مصرف کننده نیز قطع می شود و به استارت مجدد پیدا میکند؛در .... که توسط کنتاکت بازی از کنتاکتور اصلی موتور روشن می شود استفاده می کنند. .... و در انواع رله ذوب شونده ،رله حرارتی بی متال و رله حرارتی منعکس کننده میله ای ساخته می شوند. ..... در فرزكاری موافق ، قطعه كار هم جهت با گردش تیغه فرز حركت می كند.

دریافت قیمت

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 130 - تاثیر دمای ییر سختی بر روی خواص الیاژ Al-7075 مورد استفاده در دستگاه جوش ... 177 - تحلیل ارتعاشات تیر تیموشنکو دارای ترک باز لبه ای (چکیده) ...... 2262 - تهیه بسترهای سلیکاتی مزو متخلخل MCM-41 کروی و میله ای (چکیده) ...... درایو ماشین ابزار در عملیات فرز کاری با استفاده از محاسبات نرم (چکیده)

دریافت قیمت

Nano Products Book - Public Version - Edition4 dd - ستاد ویژه ...

1- از فنــاوری نانــو و دانســته های علمــی نانومقیاس )1-100 نانومتر( استفاده شــده باشــد. به ایــن نوع محصول .... در محیط اســیدی معده باز شــده در محیط معده پخش می گردند. ...... 37 kW ، توانss316 100، ساختار bar فشار عملیاتی تا ...... بــر روی انــواع ابزارهای برشــی از قبیــل انواع مته، قالویز، برقو، فرز انگشــتی و ابزارهای دنده تراشــی.

دریافت قیمت

دستورالعمل نحوه

مورد استفاده در واحدهای عملیاتی شرکت های توزیع نیروی برق. راهنمای .... صورت كشويي از كابينت خارج و اگزوز آن در فضاي باز قرار. مي. گيرد .... ميل بادامكي. ح .... نقشه محل قرارگيري و جانمايي تجهيزات در كابينت براي سهولت دسترسي كاربر، وجود دارد. 10 .... تست گردد . هر هفته يكبار نظافت و تست گردد. كاربرد. معمولي. 1. فرز دستي. 2.

دریافت قیمت

سنگین کار dd - سنگین کار صنعت

بــه این کــه شــرکت ســنگین کار صنعــت همــواره مشــتری مدار بــوده و ارائــه ... تعمیـرات و خدمـات پـس از فـروش بـرای انـواع پمـپ و PTO آتش نشـانی داخلـی و خارجـی و یـا ... جهـت بـاز کـردن و تعمییـر و تعویـض قطعـات و مونتـاژ کـردن پمـپ PTO و کلیـه ...... تنــش بــاال - وزن ســبک و اســتفاده. آسـان. میﻨی فرز. 115-GWS مدل: 3/6A - 220Vولتاژ:.

دریافت قیمت

برشكاري با قوس

در اين روش برشكاري همان الكترود جوشكاري استفاده مي شود. ... اين فرآيند مخصوصا براي بريدن چدن ها و فولاد هاي زنگ نزن داراي مزيت هايي است. ... ولتاژ مدار باز بايد نسبتاً بالا باشد. ... برش قوس الکتريکي با الکترودهاي ميله اي توپُر .... باشد، به منظور بالا بردن سرعت و توان برش در اين اتاق ها برش پلاسما جايگزين ماشين هاي فرز گرديد.

دریافت قیمت

آشنایی با ضد انفجار - ویکی‌کتاب

عدم استفاده از تجهیزات ضد انفجار به علت بی توجهی به شراسط ایمنی بارها باعث ... ب- جرقه های مکانیکی ناشی از اصطکاک ، ضربه . یا سایش. سنگ فرز. جوشکاری ... در مورد غبارات و بنا به استانداردIEC61241-3 باز هم به مانند گازها،سه منطقه ی مستعد خطر .... که لایه های غبار آتش زا تشکیل دهد و در نتیجه بع عملیات ایمن مدار آسیب برساند.

دریافت قیمت

Nano Products Book - Public Version - Edition4 dd - ستاد ویژه ...

1- از فنــاوری نانــو و دانســته های علمــی نانومقیاس )1-100 نانومتر( استفاده شــده باشــد. به ایــن نوع محصول .... در محیط اســیدی معده باز شــده در محیط معده پخش می گردند. ...... 37 kW ، توانss316 100، ساختار bar فشار عملیاتی تا ...... بــر روی انــواع ابزارهای برشــی از قبیــل انواع مته، قالویز، برقو، فرز انگشــتی و ابزارهای دنده تراشــی.

دریافت قیمت

18 دستگاه CNC سری تراش - سی ان سی کاران

اما این نحوه استفاده از سی ان سی آن را به سری تراش تبدیل نمی کند ... و باز و بسته شدن سه نظام و جلو رفتن میله به اندازه معلوم بصورت اتوماتیک صورت گیرد و تمام ابزارهای مورد نیاز ... حتی در بعضی موارد نیاز است که در قسمت ابزار گیر انواع دستگاههای سوراخ کن ، قلاویز زن و . .... که این موارد در سنگ فرز و یا ماشین الات خارجی دیده میشود

دریافت قیمت

لیست قیمت گوشی موبایل اسمارت (Smart) - ایمالز

آخرین قیمت واقعی خرید و فروش اینترنتی ، نقد و بررسی ، مشخصات ، انواع گوشی موبایل اسمارت Smart به همراه بررسی های تخصصی و اخبار و مقالات مرتبط.

دریافت قیمت

فرزکاری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در فرزکاری هر یک از لبه‌های تیغه فرز در حین گردش دورانی خود مدت کوتاهی ... هاست که با سوارکردن دستگاه‌های اضافی می‌توان آن را به جای ماشین فرز عمودی استفاده کرد. ... تقسیم سوار شده و دو شاخه آن را هر بار به تعداد سوراخ‌های مورد نیاز باز می‌کنند. ... از جمله مزایای این روش می‌توان به صافی سطح بهتر کاهش انرژی مصرفی و توانایی برش...

دریافت قیمت

پی ال سی زیمنس توسعه سیماتک ایرانیان نمایتدگی زیمنس

17 ژانويه 2018 ... امروزه استفاده از پی ال سی زیمنس در صنایع و کارخانه ها رو به افزایش ... 3- کنترل فرمان مدار CNC (ماشین های فرز پیشرفته ) ... CYCLE PROCESSING : پردازش تناوبی یعنی در هنگام اجرای برنامه از خط اول اجرا کرده و وقتی به BE رسید – دوباره به خط اول باز می گردد. ... که دارای مزایایی نظیر: .... Toggle Sliding Bar Area.

دریافت قیمت

18 دستگاه CNC سری تراش - سی ان سی کاران

اما این نحوه استفاده از سی ان سی آن را به سری تراش تبدیل نمی کند ... و باز و بسته شدن سه نظام و جلو رفتن میله به اندازه معلوم بصورت اتوماتیک صورت گیرد و تمام ابزارهای مورد نیاز ... حتی در بعضی موارد نیاز است که در قسمت ابزار گیر انواع دستگاههای سوراخ کن ، قلاویز زن و . .... که این موارد در سنگ فرز و یا ماشین الات خارجی دیده میشود

دریافت قیمت

Untitled - مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان

در این مقاله جنبه های مختلف در مورد دستگاه اتوکلاو، انواع آن و. نکات مهم ... برداشتن وسایل، این اتاقک باز شده و بعد کاملا بسته می شود تا بتواند بخار آب فشرده را در خود ... محافظ مدار، ارت و سویچ قطع برق باشد، همچنین در صورت استفاده از آب در دستگاه برای ... ۱۰۰ = (بار) bar .... فرزها، قلمهای جرم گیری، پلایرهای ارتودنسی، هکتها"، هو و لبه.

دریافت قیمت

لیست قیمت دستگاه جوش - ایمالز

آخرین قیمت ، خرید و فروش انواع دستگاه جوش و برند های ان ای سی رونیکس اکتیو ... اینورتر جوشکاری سه فاز 500 آمپر (مخصوص کار با ژنراتور) گام الکتریک مدل...

دریافت قیمت

چك ليست كارگاهها

31, ايا در مكانهاي مسقف از ليفتراكهاي گازي يا برقي استفاده ميشود. ... 43, در صورت كار در فضاي باز آيا راننده در برابر شرايط جوي محافظت ميشود. ...... يا ترانس برق، دستگاه را اول خاموش نموده و سپس آن را از مدار خارج كرده و بعد كار را شروع نماييد. ...... مهره و ميله محور فرز، پس از توقف كامل ماشين از وسايل مخصوص (ابزار لازم) استفاده شود.

دریافت قیمت

برای دانلود رایگان خلاصه مقاله سیستمهای هیدرولیک اینجا کلیک کنید

11 – 1 سيستم انتقال قدرت هيدرو استاتيك – مدار باز .... دانستن مزایای اصلی محرکهای هیدرولیکی برای استفاده از سیستمهای هیدرولیک شرط لازم است ... د – در تغذیه ی مواد میله ای بصورت نیوماتیکی و ماشینهای تراش اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک ... الکتریکی ) از دلایل بکارگیری آنها درماشینهای فرز و تراش و دریل با کنترل عددی است.

دریافت قیمت

پی ال سی زیمنس توسعه سیماتک ایرانیان نمایتدگی زیمنس

17 ژانويه 2018 ... امروزه استفاده از پی ال سی زیمنس در صنایع و کارخانه ها رو به افزایش ... 3- کنترل فرمان مدار CNC (ماشین های فرز پیشرفته ) ... CYCLE PROCESSING : پردازش تناوبی یعنی در هنگام اجرای برنامه از خط اول اجرا کرده و وقتی به BE رسید – دوباره به خط اول باز می گردد. ... که دارای مزایایی نظیر: .... Toggle Sliding Bar Area.

دریافت قیمت

کتاب اختراعات اساتید و دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای 94

کردن حداقل سه بار شیر باز و بسته می شود و تنظیمات دما. و حجم آب خروجی ...... فرز. CNC. با استفاده از. فرایند اکستروژن. 88. فنی. -. مهندسی. رسول صالحی. کارشناسی.

دریافت قیمت

Dictionary of Manufacturing Engineering: English ... - ResearchGate

adjustable open-end wrench .... نگه دارنده میله فرز گیر، یاتاقان میل فرزگیر ... مدار خودکار automatic circuit. قالب فشاری اتوماتیک automatic compression-mold ... قابل استفاده، در دسترس قرار گرفتن .... اهرم زاویه دار، اهرم پاندولی )از انواع اهرمها(.

دریافت قیمت